Valstybės parama

Valstybės parama Mūsų ilgametę patirtį turinti komanda padės jums gauti valstybės paramą mirusiojo transportavimo išlaidoms dengti. Parengs reikiamus dokumentus, pakonsultuos dėl procedūrų, patars.
  • Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2 646 EUR).
  • Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos (arba šeimos nariams tenkančios vidutinės pajamos), per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (471 EUR).
  • Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs arba jeigu asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.
  • Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

Tuo pačiu galite kreiptis dėl paramos mirties atveju, kurios dydis yra 392 EUR.

Dokumentai, reikalingi paramai mirties atveju gauti:

  • Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Prašymas paramai mirties atveju gauti;
  • Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
  • Besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

 

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite:

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme (Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2016-09-29, TAR Nr. 2016-24186);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

Teisės aktų paieškos sistema

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija